Company


Company Kiriku
Location 111-0036 4-19-3 Matsugaya Taitoku Tokyo Japan
Establish 2016 April 10th
President Tetsuro Ishizaka
Bank Mitsubishi Tokyo UFJ Bank